eFactura
 • suzuki
 • opel
 • Noua gama FIAT Professional
 • kia
 • isuzu
 • cte 1
 • cte 2
 • Campanie Dab Hyundai 299
 • Opel 4 luni gratie
 • IBR
 • Make a wish
 • SOS-Satele copiilor
 • Impuls-to-clients
 • E-factura

Drepturile persoanelor vizate (clienti - utilizatori, imprumutati si/sau garanti)

 

drepturi de acces
dreptul de a obtine din partea Finantatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date personale care o privesc si in caz afirmativ, accesul la datele respective si la anumite informatii conform legii.

dreptul la rectificare
dreptul de a obtine de la Finantator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
dreptul de a obtine din partea Finantatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, doar daca:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate si/sau
(ii) isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea (in conditiile si limitele precizate mai jos) si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare si/sau
(iii) se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc (inclusiv crearii de profiluri) si nu există motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri) si/sau
(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal si/sau
(v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Finantatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla Finantatorul si/sau 
(vi) datele nu sunt necesare pentru si/sau in legatura cu executarea Contractului si/sau  
(vii) dupa expirarea perioadei pentru care Finantatorul are o obligatie legala de pastrare si/sau arhivare a datelor cu caracter personal si/sau 
(viii) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare si/sau 
(ix) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică Finantatorului si/sau
(x) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta si/sau 
(xi) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.
 
dreptul la restrictionarea prelucrarii
dreptul la restrictionarea prelucrarii daca:
(i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Finantatorului să verifice exactitatea datelor;
(ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 
(iii) Finantatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau 
(iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Finantatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii), doar cu consimtamantul persoanei vizate si/sau in cazurile prevazute de lege.Persoana vizata are dreptul sa solicite Finantatorului o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal de catre Finantator, carora Finantatorul le-a comunicat orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate la solicitarea persoanei vizate. 
 
dreptul la portabilitate
 - dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat Finantatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat
- dreptul persoanei vizate de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Finantatorului, în cazurile si conditiile prevazute de lege
- persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
- dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in conditiile si in limitele prevazute de lege.
 
dreptul la opozitie
- dreptul de a se opune, in orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc si creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Finantatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.
- atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de respectiv.
- in cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
 
dreptul la retragerea consimtamantului
 - consimtamantul poate fi retras, in orice moment, printr-o notificare prealabila cu cel putin 5 zile lucratoare, daca prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamantul expres al persoanei vizate, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Consimtamantul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru
(i)  executarea Contractului si/sau 
(ii) pentru indeplinirea unei obligatii legale a Finantatorului si/sau 
(iii) pentru apararea intereselor legitime urmărite de Finantator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal si/sau
(iv) pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice si/sau 
(v) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public si/sau 
(vi) in alte cazuri prevazute de lege.
 
Consimtamantul poate fi retras pentru urmatoarele scopuri: marketing si publicitate, promotii si/ sau trageri la sorti organizate de catre Finantator.
 
drepturi in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri
dreptul persoanei vizate de a obtine interventie umana din partea Finantatorului, de a-si expima punctul de vedere si de a contesta decizia.
 
dreptul de a depune o plangere
dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in calitate de autoritate de supraveghere si/ sau dreptul de a se adresa justitiei pentru incalcarea de catre Finantator a oricaror drepturi conform legislatiei in vigoare.
 
Nota:
Exercitarea drepturilor privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date se va efectua in baza unei cereri scrise, datata si semnata la adresa sediului principal al Finantatorului, la faxul, e-mailul mentionate in Contractul de leasing financiar. Persoana vizata poate solicita, in cererea mai sus mentionata, ca doreste sa primeasca raspunsul la o alta adresa (chiar si de posta electronica/ e-mail) sau printr-un serviciu de posta care sa asigure ca predarea i se va face personal.
Oricarei cereri i se va atasa o copie lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului si persoanei vizate. Finantatorul este obligat sa comunice persoanei vizate  informatiile solicitate, conform legii, în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. 
 
 
 

%/an

luni

%

%

Calculeaza

IMPULS 2 CLIENTS